Board logo

標題: [國際政局剖析] 拜登話會俾黑人先打疫苗,白人最後,大家點睇呢個安排 [打印本頁]

作者: kit05hk    時間: 2021-1-14 10:36 PM

算不算是先照顧弱勢社群?
作者: 一個中國人!    時間: 2021-1-15 02:38 PM

引用:
原帖由 kit05hk 於 2021-1-14 10:36 PM 發表

算不算是先照顧弱勢社群?
喺自殺
作者: 劉婕    時間: 2021-1-15 05:37 PM

引用:
原帖由 kit05hk 於 2021-1-14 10:36 PM 發表

算不算是先照顧弱勢社群?
白老鼠打半劑, 留半劑第二輪打, 如果行得通, 美國可省回一半疫苗的賣給別國的。
作者: kit05hk    時間: 2021-1-15 06:22 PM

引用:
原帖由 一個中國人! 於 2021-1-15 02:38 PM 發表


喺自殺
俾高危人仕如醫護,安老院舍等優先接種後,其餘的應該怎樣安排才叫公平?
作者: 2020biden53    時間: 2021-1-16 01:40 PM

引用:
原帖由 kit05hk 於 2021-1-14 22:36 發表

算不算是先照顧弱勢社群?
邊度來源?

不過支持!

黑人更多低下工種!
作者: kit05hk    時間: 2021-1-16 01:46 PM

引用:
原帖由 2020biden53 於 2021-1-16 01:40 PM 發表


邊度來源?

不過支持!

黑人更多低下工種!
陶傑在電台講。
作者: big3624    時間: 2021-1-16 01:52 PM

引用:
原帖由 kit05hk 於 2021-1-16 01:46 PM 發表


陶傑在電台講。
陶狗…………
作者: 4300dtns    時間: 2021-1-16 02:17 PM

引用:
原帖由 劉婕 於 2021-1-15 05:37 PM 發表


白老鼠打半劑, 留半劑第二輪打, 如果行得通, 美國可省回一半疫苗的賣給別國的。
这是一石二鳥之計,讓黑人先試,吾死得,白人才把,死既就減小黑人。若第一剂黑人打完無事,白人就打晒第一二剂,之后才到黑人打第二剂。
Copyright © 2003-2021 香港討論區